Strediská

                                              

                   

www.op-kzp.sk                                                                              Európsky fond regionálneho rozvoja

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

Názov projektu:         Výrobná hala spoločnosti UNISTAV, s.r.o., Prešov - stavebné úprav

HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU

Spoločnosti UNISTAV, s.r.o. bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Výrobná hala spoločnosti UNISTAV, s.r.o., Prešov - stavebné úprav.

Cieľom daného projektu e rekonštrukcia časti výrobnej haly na základe ktorej, sa zlepšujú energetické ukazovatele budovy. Realizáciou navrhovaných opatrení – zateplenie podlahy, zateplenie strešného plášťa,  výmena výplňových konštrukcií sa dosiahne zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy výrobnej haly a zároveň dôjde aj zníženiu emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia.
Po realizácii navrhovaných opatrení by potreba tepla na vykurovanie klesla o cca 24,5 % a spotreba energie o  cca 9 %. Úspora PEZ v podniku predstavuje 16,0493 MWh/rok. Prínos realizácie projektu z environmentálneho hľadiska predstavuje dosiahnutie celkovej úspory 15 651 kWh, čo predstavuje zníženie produkcie CO2 do ovzdušia vo výške 3 443,1 kg/rok, zníženie produkcie emisií TZL- PM10 o 0,116 kg/rok, zníženie produkcie emisií SO2 o 0,014 kg/rok, zníženie produkcie emisií NOx o 2,271 kg/rok.

Dátum začatia realizácie projektu:                07/2022

Dátum ukončenia realizácie projektu:          12/2022

Celkové náklady:                                                144 625,21 EUR

NFP (EÚ + ŠR):                                                     86 775,13 EUR

Druh projektu:                                                    Dopytovo orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia S