Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE o spracúvaní Vašich osobných údajov

Dňa 25.05.2018 nadobudli účinnosť :

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje  smernica č. 95/46/ES ( Nariadenie GDPR),
 • Zákon č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 29.11.2017 (ZOÚ),

ktoré predstavujú zmenu v spracúvaní osobných údajov.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, Vás týmto informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Práva dotknutej osoby sú upravené v kapitole 3 GDPR a naša spoločnosť sa zaväzuje ich dodržiavať.

Vaše osobné údaje spracúva :

 1. Spoločnosť UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov, , IČO: 17147387, zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel sro, č.vl. 279/P, email: sekretariat@unistav.sk, telefón: 051/7710617, mobil : 0917 4349428, (ďalej ako Prevádzkovateľ)
 2. účel spracúvania: personálne, mzdové, v rozsahu prác/ poskytnutých služieb/,predaja  a nákupu tovaru , výkon práv a povinností zo zmluvného vzťahu, vedenie účtovníctva, právny základ, plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností, vedenie procesu verejného obstarávania ( subdodávatelia predkladajú doklady v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení,
 3. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnou platnou legislatívou SR  v rozsahu, ktoré ste nám poskytli z dôvodu uzavretia zmluvy, objednávky, na účtovných dokladoch a iných dokladoch , v procese verejného obstarávania ,  poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné za účelom uzatvorenia zmluvy /objednávky a jej realizácie, procesu verejného obstarávania,
 4. právny základ spracúvania osobných údajov: platná právna legislatíva SR , daňové predpisy, predpisy o archivácii dokumentov z dôvodu uzatvorenia zmluvy/objednávky a jej realizácie, proces verejného obstarávania, ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana:  pri spracovaní na účely uplatnenia právnych nárokov je právnym základom právna legislatíva SR a EÚ,
 5.  príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: v súlade a v rozsahu  s platnými právnymi predpismi SR, EU, daňové predpisy, sociálne, predpisy o archivácii dokumentov, a pod. obchodní partneri, orgány štátnej správy a samosprávy, verejné orgány, súdy, exekútori a pod., advokátka prevádzkovateľa,
 6. v relevantnom prípade informácia o tom, že naša spoločnosť zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: momentálne prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,  v prípade prenosu  prevádzkovateľ zavedie  opatrenia potrebné na splnenie požadovaných zákonných podmienok o čom budete včas informovaní, o príslušných príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov v súlade s právnymi požiadavkami,
 7. doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie: do doby kým je to potrebné v rozsahu platnej právnej legislatívy SR, EU, predpisy o archivácii dokumentov,
 8. existencia práva na základe Vašej písomnej žiadosti máte právo  požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov,
 9. ak je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním; v tomto prípade nespracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, a preto toto právo v tomto prípade  nie je možné uplatniť,
 10. právo podať sťažnosť dozornému orgánu; Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava,
 11. informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov: v závislosti od konkrétneho prípadu,
 12. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu: nedochádza.

Ak máte podozrenie na porušenie ochrany osobných údajov

kontaktujte  prevádzkovateľa  :

UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov, 

IČO: 17147387,

zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel sro, č.vl. 279/P ,

email: sekretariat@unistav.sk, telefón: 051/7710617, mobil : 0917 4349428

Máj 2018

Priestory prevádzky, Ku Surdoku 25 a Ku Surdoku 9 sú z dôvodu ochrany majetku prevádzkovateľa monitorované kamerami, ktoré snímajú pohyb fyzických  osôb a motorových vozidiel.

Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov v zmysle platného zákona.