Profil

Stavebno - obchodná firma

UNISTAV, s.r.o., Prešov vznikla v roku 1991 transformáciou časti Mestského stavebného podniku na súkromnú spoločnosť. Spoločnosť sa zaoberá od svojho vzniku stavebnou činnosťou a obchodnou činnosťou so stavebným materiálom.

Základné údaje:

Rok založenia: 1991
IČO: 17147387
DIČ: SK2020518071
Predmet činnosti: stavebná a obchodná činnosť
Počet zamestnancov: 70
Štatutárni zástupcovia:

Ing. František Kočiško, výkonný riaditeľ a konateľ

Ing. Peter Kočiško, obchodno-ekonomický riaditeľ, konateľ

Štefan Bodnár, vedúci oddelenie MTZ a odbytu, konateľ

Za obdobie od roku 1995 do 2018 spoločnosť UNISTAV, s.r.o., Prešov realizovala stavebné práce v objeme 61 212 917,- €

Certifikáty a oprávnenia:

 • Certifikát STN EN ISO 14001:2005 – Systém environmentálneho manažérstva v oblasti realizácia hlavnej a pomocnej stavebnej výroby a rekonštrukčných prác na bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavbách. Obchodná činnosť so stavebným materiálom.
 • Certifikát STN EN ISO 9001:2009 – Systém manažérstva kvality v oblasti realizácia hlavnej a pomocnej stavebnej výroby a rekonštrukčných prác na bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavbách. Obchodná činnosť so stavebným materiálom.
 • Certifikát STN OHSAS 18001:2009 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti realizácia hlavnej a pomocnej stavebnej výroby a rekonštrukčných prác na bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavbách. Obchodná činnosť so stavebným materiálom.
 • Certifikát EN ISO 3834-2:2005 – Požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov v rozsahu : Výroba a spracovanie kovov. Výroba a oprava kovových konštrukcií. Výroba a oprava strojov a zariadení. Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov.
 • Oprávnenie S2013/00286/EIC IO/TZ - pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach tlakových
 • Oprávnenie S2012/00285/EIC IO/PZ - pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach plynových
 • Oprávnenie S2012/02881/EIC IO/EZ - pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických
 • Oprávnenie 112/3/2010-ZZ-S,O(OU,R,M)-Aa Be,f zdvíhacie zariadenia
 • Licencia na prevádzkovanie Technickej služby č. PT 002290

V rámci stavebno - montážnej činnosti vykonávame práce:

 • HSV - hlavnej stavebnej výroby (zemné práce, základanie, zvislé a vodorovné konštrukcie, komunikácie, úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie výplní otvorov a i.)
 • PSV - pomocnej stavebnej výroby (izolácie, zdravotechnika, kúrenie, tesárske konštrukcie, klampairske konštrukcie, zastrešenie, doplnkové konštrukcie, potrubné rozvody, búracie, zámočnícke, maliarské práce a i.)
 • Montáže - elektromontáže, montáže potrubí, vzduchotechnika, montáž sadrokartónov
 • Stavebniny - predaj stavebného materiálu